.........
 
 

Το παρόν έργο εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών 1.3.γ και 1.4.β για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες (Σ.Β.) του ΥΠΕΠΘ οι οποίες αφορούν την ίδρυση και λειτουργία συνολικά 500 σχολικών βιβλιοθηκών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο χώρο αντίστοιχων σχολικών μονάδων, με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα.Το έργο άρχισε το 1996 και χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και από το Β' ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Η ενέργεια "Σχολικές Βιβλιοθήκες" είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β' ΚΠΣ, αφού προωθεί στην πράξη το θεσμό της σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι σχολικές βιβλιοθήκες δεν είναι λαϊκές ή δημοτικές αλλά ανήκουν στη σχολική κοινότητα.Οι πρώτες 50 βιβλιοθήκες στελεχώθηκαν από βιβλιοθηκονόμους και αποτέλεσαν την πιλοτική εφαρμογή της ενέργειας. Δημιουργήθηκαν από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) και τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι υπόλοιπες 450 (μία εκ των οποίων είναι και η βιβλιοθήκη μας) στελεχώθηκαν με εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης και αποτέλεσαν την ανάπτυξη του έργου. Η υλοποίησή τους έγινε από Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ - ΤΕΙ), από τον ΟΣΚ,το ΕΙΝ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Το πανεπιστήμιο Πειραιά συνδράμοντας ενεργά στην εφαρμογή των ενεργειών 1.3.γ και 1.4.β για τις σχολικές βιβλιοθήκες με το έργο "ΣΑΛΑΜΙΣ", συνεπικουρούμενο από τον ΟΣΚ, το ΥΠΕΠΘ και το ΕΚΤ, δημιούργησε 25 βιβλιοθήκες σε σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης όπως της Ανατολικής Αττικής (10), της Δυτικής Αττικής (3) και του Πειραιά (12).

Το πανεπιστήμιο του Πειραιά ως φορέας υλοποίησής, σύμφωνα με το δελτίο έργου του είχε ως αποστολή τα παρακάτω:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση της βασικής συλλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (multimedia, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π) καθώς και των επιμέρους συλλογών.
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη βιβλιοθηκονομία, στην οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και στο αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ for windows (σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ)
  • Παροχή υποστήριξης με κατάλληλο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμοι, εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση στη βιβλιοθηκονομία)
  • Εκπαίδευση-επιμόρφωση και ενημέρωση χρηστών (εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών συμβούλων)
  • Eνημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των συλλογικών φορέων για το έργο των σχολικών βιβλιοθηκών

To πανεπιστήμιο του Πειραιά μας παρέδωσε το έργο στα τέλη του 2000. Έκτοτε, ο οικονομικός προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης, βαρύνει την σχολική επιτροπή.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομήρου 4, 19018 Μαγούλα, τηλ.: 210-5552079, fax: 210-5559715